Kursplan för Kandidatkurs i företagsekonomi - fördjupning med tillhörande metod

Bachelor's Level Business Studies: Theory and Methodology

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE979
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-12-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Behörig är den som är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå och som följt 30 hp företagsekonomi B-nivå, varav minst 15 hp ska vara godkända.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Mål

Kursens huvudmål är att presentera en överblick av utmaningar som företag ställs inför inom olika delar av det företagsekonomiska ämnet. Därutöver avhandlas aktuella forskningsmetoder relevanta för ämnet som syftar till att bidra till studenternas förmåga att författa en kandidatuppsats. Efter avslutad kurs förväntas studenten ha förmåga att:

 • presentera och diskutera centrala frågor inom ämnet företagsekonomin,
 • förstå, kommunicera och diskutera teorier och perspektiv kopplade till olika delar av ämnet företagsekonomi,
 • förstå grunden till det företagsekonomiska ämnet och kunna applicera teorier vid analys av problem kopplade till delområdena finansiering och redovisning eller marknadsföring och organisation,
 • använda sin förvärvade kunskap och sina perspektiv från flera ämnesområden såsom finansiering, redovisning, marknadsföring eller organisation, och kritiskt reflektera kring detta,
 • diskutera etiska dilemman inom ämnet företagsekonomi,
 • diskutera på vilka sätt olika forskningsmetoder används inom företagsekonomisk forskning,
 • analysera företagsekonomiska problem genom att använda vetenskapliga metoder, samt att i tal och i skrift kunna kommunicera sina resultat och slutsatser,
 • självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom företagsekonomin, och författa en kandidatuppsats.

Innehåll

Kursen omfattar den avslutande terminen på kandidatprogrammet, och innefattar en kandidatuppsats som studenterna färdigställer under terminen. Med utgångspunkt i det är kursen indelad i två moment, fördjupning samt kandidatuppsats. Fördjupningen är delad i två moduler, en som avhandlar vetenskaplig metod och en med ämnesfördjupning. Totalt består kursen därför av tre moduler, 1) vetenskaplig metod, 2) företagsekonomisk fördjupning och 3) kandidatuppsats.

Första modulen, vetenskaplig metod, ger en bred överblick av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder inom företagsekonomin. Syftet är att underlätta för studenterna att skaffa sig insikt i några centrala delar av företagsekonomisk forskning. Modulen syftar också till att underlätta studenternas val av uppsatsämne och deras förmåga att formulera relevanta och intressanta forskningsfrågor till sina uppsatser.

Andra modulen behandlar fördjupning inom olika delar av företagsekonomin. I början av kursen presenteras de aktuella fördjupningar som skall studeras i kursen. Studenterna väljer sedan den fördjupningsmodul som de skall studera, antingen inom delområdena finansiering och redovisning eller inom organisation och marknadsföring. I respektive fördjupningsspår studeras valt delområde, men också vanligt förekommande forskningsmetoder inom respektive delområde.

De två första modulerna lägger grunden för den tredje, kandidatuppsatsen. Baserat på vetenskapliga metoder och teorier inom ämnet företagsekonomi genomför studenten självständigt en vetenskaplig undersökning som presenteras i en kandidatuppsats.

Undervisning

Första modulen utgörs av seminarier och föreläsningar, studenterna kommer även att arbeta med uppgifter inom vetenskaplig metod i allmänhet och deras kommande kandidatuppsats i synnerhet.

Andra modulen behandlar centrala delar företagsekonomi. Antingen inom finansiering och redovisning eller inom organisation och marknadsföring. I anslutning till kursstart presenteras de två fördjupningsinriktningarna och deras innehåll. Utifrån dessa presentationer samt kommande uppsatsinriktning söker studenten en fördjupningsinriktning. Under andra modulen kan undervisningen komma att innehålla såväl föreläsningar, seminarium, problembaserade uppgifter och skriftliga rapporter. Fördjupningsinriktningarna har egna upplägg allt för att passa respektive fördjupning och utveckla studentens förståelse av de ämnen som behandlas.

Den tredje modulen är baserad på seminarier och studentens egna arbete. Under terminen diskuteras återkommande på seminarier kandidatuppsatsen och hur arbetet med den framskrider. Arbetet med kandidatuppsatsen sker i första hand parvis, dock förekommer individuella delar under främst seminarier. Modulen avslutas med muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet.

Undervisningen sker på svenska, dock är kurslitteratur på engelska och ev. enstaka kurstillfällen vid t.ex. gästföreläsning på engelska.

Examination

Under modul ett och två sker examination i löpande form genom olika examinationsmoment såsom seminarier, skrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. För modul tre examineras den baserat på den slutgiltiga versionen av kandidatuppsatsen samt muntliga och skriftliga presentation av denna.

Examinationen utgörs i modul ett och två av ett moment om 15hp och i modul tre, kandidatuppsatsen, av ett moment om 15 hp. Varje modul examineras för sig, betyget för hel kurs baseras genom sammanvägning av alla tre moduler. Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen.

Betyg ges enligt Svenskt betygssystem, där VG (väl godkänt), G (godkänd) och U (underkänd) kommer användas.

Vid underkänt på modul ett eller två kan respektive fördjupningsansvarig ge studenten rest-kompletterande uppgifter. Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela kursen (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser.

Vid underkänt på kandidatuppsatsen kan studenten komplettera uppsatsen och lämna in uppsatsen för en förnyad bedömning efter kursens slut. Studenten har ingen rätt till handledning efter ordinarie inlämning vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar Kandidatuppsats 2FE407.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur, välj en av böckerna nedan:

 • Bernard, Harvey Russell Social research methods : qualitative and quantitative approaches

  2nd ed.: Los Angeles [etc.]: SAGE, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bryman, Alan; Bell, Emma Företagsekonomiska forskningsmetoder

  2. uppl.: Liber, 2013

  Om du föredrar en bok på svenska

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Research Methods and Data Analysis for Business Decisions : A Primer Using SPSS Sallis, James E.; Gripsrud, Geir; Olsson, Ulf Henning; Silkoset, Ragnhild

  1st ed. 2021.: Cham: Springer International Publishing, 2021

  URL des Erstveröffentlichers

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utöver kurslitteratur tillkommer vetenskapliga artiklar

Versioner av litteraturlistan