Kursplan för Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys

Management Accounting and Control with Applied Business Analysis

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE995
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-01-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-02-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Kandidatprogram i företagsekonomi och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika modeller och metoder inom ekonomistyrning och ge exempel på hur dessa kan tillämpas,
 • förstå hur ekonomisk information skapas och redovisas internt i en organisation samt kunna återge skillnader och likheter med extern redovisning av ekonomisk information,
 • analysera och kritiskt resonera om orsaker till och effekter av ekonomistyrning,
 • analysera och kritiskt resonera om relationen mellan strategi och utformning och användning av ekonomistyrning.

Innehåll

Kursen behandlar bland annat styrmetoder och styrfilosofier, ansvarsfördelning, produktionsekonomiska begrepp och produktionsprocesser, liksom förhållanden till beteenden. Betoning ligger på förståelse för hur olika styrmetoder, t.ex. budget och balanserade styrkort, påverkar individer och enheter i en organisation. Vidare betydelsen av samstämmighet mellan styrmetoder och organisationens strategier och hur dessa båda påverkar varandra.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats och i studiehandledningen.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment i form av skrivningar, arbetsuppgifter och grupparbeten. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av examinationsmomenten. Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering. Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat Verksamhetsstyrning, fortsättningskurs B 2FE204, Verksamhetsstyrning, distans 2FE208, Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2FE252, 2FE212, Ekonomisk styrning 2FE254, Ekonomistyrsystem 2FE214 och Ekonomistyrning 2FE255.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Boken om ekonomistyrning Almqvist, Roland M.; Graaf, Johan; Jannesson, Erik; Parment, Anders; Skoog, Matti

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk