Kursplan för Organisation II: Organisationen och omvärlden

Organisation Studies II: The Organisation and its Environment

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE996
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-01-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-02-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Kandidatprogram i företagsekonomi och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för ett företags relationer till omgivningen
 • förstå villkoren för organisatorisk förändring och förnyelse
 • förstå hur digitaliseringen påverkar organiseringen
 • förstå hur interkulturella faktorer påverkar organisationer
 • reflektera över organisationsteorins tillämpning i praktiken
 • självständigt och kritiskt formulera och analysera problem i en organisatorisk kontext
 • presentera resultaten av genomförda uppgifter på ett sätt som uppfyller kraven på vetenskaplighet och normer för akademiskt skrivande
 • tillägna sig en insikt om ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till de modeller som förmedlas i kursen

Innehåll

Kursen är en fördjupning som tar utgångspunkt i de kunskaper studenterna fått genom kursen Organisation I: Individen och gruppen i organisationen. Syftet är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper om villkor för relationer mellan organisationer och deras omvärld. Organisationen är ett system för maktutövning som begränsas av interna och externa förhållanden. Det omgivande samhället ändrar kontinuerligt villkoren för dessa förhållanden, vilket kräver anpassning av organisationen. Även digitaliseringen påverkar organisationen på flera nivåer/områden och skapar både möjligheter och problem. Ny teknik ställer krav på bland annat kunskap om etiska övervägande och hur lärande och beslutsfattande i organisationer påverkas. Många organisationer berörs också av den globala ekonomin. I denna är det viktigt att förstå interkulturella aspekter och dess påverkan på organiseringen. Det omfattar bl.a. frågor om organisationers sociala ansvarstagande.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats och i studiehandledningen.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment i form av skrivningar, arbetsuppgifter och grupparbeten. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av examinationsmomenten. Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering. Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat Företagande och organisering i förändring 2FE256, Marknadsföring och organisation II 2FE251, Marknadsföring och organisering - grupp och individ 2FE211.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alvehus, Johan; Jensen, Tommy Organisation

  2 uppl.: Studentlitteratur AB, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Readings compiled by the department

  Företagsekonomiska institutionen,

  Obligatorisk