Kursplan för Informationssystem C: Examensarbete, kandidat

Information Systems C: Bachelor's Degree Project

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS068
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp informationssystem eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för vad som avses med ett vetenskapligt förhållningssätt i samband med kunskapsutveckling
 • Redogöra för val av forskningsansats i relation till forskningsfrågor, kunskapsbidrag och kunskapsprodukter i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen
 • Redogöra för val av vetenskapliga metoder för datainsamling och analys i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom informationssystem, vilket resulterar i en uppsats
 • Presentera och opponera på annat arbete, och försvara det egna arbetet

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Kritiskt förhålla sig till kunskap på ett självständigt sätt med avseende på litteratur och andra kunskapskällor
 • Kritiskt granska andra vetenskapliga undersökningar och andra studenters uppsatsarbeten med utgångspunkt från generella vetenskapliga kriterier
 • Baserat på egna och andras omdömen kritiskt reflektera över den egna uppsatsen och argumentera för egna problemformuleringar, ställningstaganden, resultat och slutsatser

Innehåll

Examensarbetet baseras på en forskningsrelevant frågeställning och ett kunskapsbehov som formuleras av studenten i samverkan med handledare och kursansvarig i en s.k. kunskapsprojektering. Med utgångspunkt från denna kunskapsprojektering planeras och genomförs ett vetenskapligt arbete. Arbetet skall basera sig på medvetna och reflekterade val av forskningsansats samt metoder för datainsamling och dataanalys.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Grupphandledning i seminarieform

Handledning garanteras endast den termin då studenten är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

Skriftlig uppsats

Muntlig presentation och opposition på annan uppsats

Försvar av den egna uppsatsen

Deltagande vid muntliga presentationer av andra studenters uppsatsarbeten

Deltagande vid obligatoriska moment

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Oates, Briony J. Researching information systems and computing

  London: SAGE Publications, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon; Nilsson, Marco Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  2., [utök. och uppdaterade] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Forsknings- och metodartiklar tillkommer.

Versioner av litteraturlistan