Kursplan för Inledande programmering med Java

Introduction to Programming with Java

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS200
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Programvaruteknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:
• Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp
Ges även som fristående kurs.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Förklara begrepp inom programmering och objektorientering
 • Beskriva datatyper och principer för felhantering
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Konstruera enkla strukturerade objektorienterade program
 • Kommunicera och motivera lösningsförslag
 • Dokumentera kod
 • Formulera testplaner och genomföra grundläggande enhetstestning
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Värdera lösningar utifrån givna kriterier

Innehåll

Kursen behandlar hur man skapar strukturerade objektorienterade program med hjälp av programmeringsspråket Java. För att uppnå detta behandlas programmeringsbegrepp såsom variabel, metod, selektion och iteration. Kursen ger även en introduktion till objektorientering där klasser, objekt, arv och komposition är centralt. Andra delar som behandlas är dokumentation, felhantering, felsökning och test. De teoretiska kunskaperna tillämpas kontinuerligt i övningar och laborationer.

Moment 1: Introduktion, 2,5 hp
Momentet introducerar objektorientering och programmeringsbegrepp, teoretiskt och praktiskt.

Moment 2: Färdighetsövning i programmering, 2,5 hp
Momentet låter studenterna öva och fördjupa sina programmeringstekniska färdigheter.

Moment 3: Tillämpning, 2,5 hp
Momentet låter studenterna tillämpa sina kunskaper och färdigheter där fokus ligger på att skapa strukturerade program som är enkla att bygga vidare på.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningsuppgifter.

Examination

Momenten examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.


Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.