Kursplan för Programvaruprojekt

Software Projects

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS213
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Programvaruteknik G1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-09-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: 45 hp programvaruteknik med successiv fördjupning inklusive Systemutvecklingsmetoder 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för och motivera utvecklingsprocessen i programvaruprojekt utifrån en verklig situation,
 • redogöra för sambandet mellan krav och egenskaper hos produkten.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • söka, samla och värdera information relevant till programvaruprojekt,
 • dokumentera processen för och produkten av ett programvaruprojekt,
 • arbeta som en aktiv deltagare i projekt och redogöra för projektdeltagares olika roller och arbetsuppgifter,
 • tillsammans med andra tillämpa en iterativ och inkrementell utvecklingsmodell i ett programvaruprojekt.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • med utgångspunkt i aktuell forskning värdera det egna arbetet och tillämpningen av vald utvecklingsmodell,
 • baserat på egna och andras omdömen kritiskt kunna reflektera över egna projektarbeten.

Innehåll

I kursen genomför studenter tillsammans med andra ett programvaruprojekt mot en extern kund. Kursen ger praktisk träning i att arbeta iterativt och inkrementellt och studenterna ges möjlighet till att både tillämpa tidigare kunskaper och fördjupa sig i nya områden. Kursen betonar vikten av att arbeta systematiskt med alla delar av projektet för att t ex ge en spårbarhet mellan kundens krav och egenskaper hos den färdiga produkten. Beslut under projektet behöver motiveras utifrån tidigare forskning och beprövad erfarenhet och studenterna behöver visa att de kritiskt kan reflektera över kring dessa beslut.

Undervisning

Kursen bedrivs som projektarbete med handledning.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i projekt och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur väljs i samråd med handledare.