Kursplan för Programvaruteknisk baskurs

Software Engineering Fundamentals

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS218
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Programvaruteknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-03-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp
Ges även som fristående kurs

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Principiellt förklara datorsystems arkitektur och funktion
 • Redogöra för digital representation av text, bild, ljud och dokument
 • Kunna redogöra för olika typer av programvara och förklara deras roll i en dators funktion
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
 • Utföra vanliga aritmetiska och logiska operationer på binära, oktala och hexadecimala tal
 • Tillämpa problemlösningsmetodik systematiskt
 • Utveckla strukturerade problembeskrivningar och modellera algoritmer
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Relatera konceptuella modeller av algoritmer till deras implementationer

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala begrepp inom området programvaruteknik:

 • Hårdvarukomponenter i ett datorsystem
 • Olika former av programvara, inklusive kompilatorer
 • Binära, oktala och hexadecimala tal
 • Algoritmer och representationer av algoritmer
 • Datatyper och operatorer
 • Standarder för representation av text, bild, ljud och dokument


Moment 1: Maskin- och programvara, 2,5 hp
Momentet behandlar översiktligt hur en dator fungerar som ett system av samverkande komponenter, samt ger inblick i mikroprocessorns funktion. Olika typer av programvara diskuteras. Vidare ingår begreppen högnivåspråk, kompilering och maskinkod i momentet för att illustrera kopplingen mellan programvara, programvaruutveckling och exekvering av maskinkod i mikroprocessorn.

Moment 2: Datarepresentation, 2,5 hp
Detta moment fokuserar på hur text, bild, ljud och dokument representeras i datorns minne. Utgångspunkten för momentet är träning i det binära talsystemet, inklusive grundläggande aritmetiska och logiska operationer på binära tal. Även hexadecimala och oktala tal behandlas för att ge studenterna en mer generell förståelse för positionssystem. Vidare behandlas begreppet datatyp, samt olika datatyper och relaterade operatorer.

Moment 3: Algoritmik och problemlösning, 2,5 hp
Med utgångspunkt i mikroprocessorns arbetssätt (moment 1) och representation av data (moment 2) arbetar studenterna med olika metoder för att tolka och modellera algoritmer. I momentet ingår också en reflektion mellan konceptuell representation av algoritmer och relaterade implementationer i högnivåspråk. Arbetet med algoritmer behandlas som en del i en övergripande problemlösningsmetodik, som består av att utifrån en beskrivning i naturligt språk skapa en strukturerad problemformulering, följt av att modellera en algoritm för att lösa problemet

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Vickers, Paul How to think like a programmer : problem solving for the bewildered

  Andover: Cengage Learning, cop. 2011.

  Se bibliotekets söktjänst