Kursplan för Databaser 1

Databases 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-03-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-04-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp
 • Kandidatprogram i digital affärsutveckling 180 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för grundläggande databasbegrepp,
 • förklara begrepp, struktur och säkerhet i en relationsdatabas,
 • redogöra för tekniker och modeller för utformning av en relationsdatabas,
 • beskriva rättsregler och rättsprinciper gällande datalagring, dataskydd och personlig integritet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • utforma datamodeller med utgångspunkt från verksamhetsbehov,
 • analysera en konceptuell datamodell och med utgångspunkt från denna implementera en relationsdatabas,
 • konstruera en relationsdatabas samt lägga in, ändra och söka data ur denna,
 • förbättra databasdesign genom att tillämpa normalisering.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:

 • värdera kvalitén hos datamodeller givet olika kriterier.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till databaser med fokus på relationsdatabasdesign. Kursen inkluderar konceptuell datamodellering med stöd av ER-diagram, konstruktion av databaser och att arbeta med lagring och hämtning av data i en relationsdatabas, med stöd av det standardiserade frågespråket Structured Query Language (SQL). Kursen behandlar även databashanterarens uppgift att tillhandahålla databastjänster samt upprätthålla dataintegritet. Kursen behandlar även säkerhet och risker i samband med datalagring med utgångspunkt från såväl relevanta lagrum som etiska aspekter.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore Databasteknik

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Marina Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk