Kursplan för Databaser 2

Databases 2

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS227
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-05-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  30 hp informationssystem eller motsvarande inklusive 7,5 hp databaser

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • sammanfatta hur NoSQL-databaser fungerar,
 • beskriva centrala begrepp inom big data.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa avancerade tekniker i relationsdatabaser, exempelvis index, vyer, triggers och stored procedures,
 • utforma och hantera NoSQL-databaser,
 • implementera hantering av databastransaktioner.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:

 • värdera databasimplementationer utifrån aktuell kontext,
 • reflektera kring hur användande av databaser och datalagring kan påverka individ, organisation och samhälle utifrån etiska perspektiv

Innehåll

Kursen ger en fördjupning i relationsdatabaser där transaktionshantering och fleranvändarsystem behandlas. Kursen innehåller även fördjupning i SQL med

övningar i att arbeta med vyer, index, triggers och stored procedures. Vidare behandlas olika typer av NoSQL-databaser med fokus på deras användning i

applikationer och deras funktionalitet. Kursen tar även upp begreppet big data samt användningsområden olika typer av databaser. Kursen behandlar även etiska aspekter på hur utformning och användande av olika former av databaser och datalagring påverkar individer, organisationer och samhälle.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore Databasteknik

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sadalage, Pramod J.; Fowler, Martin NoSQL distilled : a brief guide to the emerging world of polyglot persistence

  Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Neil, Cathy Weapons of math destruction : how big data increases inequality and threatens democracy

  London: Penguin Books, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk