Kursplan för Applikationsutveckling och mobilitet

App Development and Mobility

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS228
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: 30 hp informationssystem eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:
• Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva metoder, verktyg och ramverk för att utveckla och utvärdera mobila applikationer.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • designa, utveckla och utvärdera en mobil applikation,
 • dokumentera och motivera val under design och utveckling av en mobil applikation.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • värdera en mobil applikation baserat på design, funktionalitet, dokumentation och testbarhet,
 • diskutera hur användandet av mobila applikationer kan påverka individ, organisation och samhälle.

Innehåll

Mobila lösningar breder ut sig mer och mer vilket påverkar individer, organisationer och samhället och kursen behandlar förändringen ur både ett tekniskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas analys, design, utveckling och utvärdering av mobila lösningar där studenterna i en fallstudie får designa, utveckla och utvärdera en mobil applikation.

Moment 1: Mobilitet och samhälle 2 hp
Momentet introducerar metoder, verktyg och ramverk för att utveckla mobila lösningar och behandlar hur användandet av mobila applikationer kan påverka individer, organisationer och samhälle. Begreppet mobilitet problematiseras och behandlas utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Moment 2: Design av applikation 1,5 hp
Momentet behandlar metoder, verktyg och ramverk för att utveckla och utvärdera mobila applikationer. Momentet behandlar och betonar även dokumentation och vikten av att kunna motivera gjorde val.

Moment 3: Utveckling och utvärdering av prototyp 4 hp
Under momentet byggs och utvärderas en mobil applikation med hjälp av de metoder, verktyg och ramverk som kursen behandlar.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Momenten examineras genom inlämningsuppgifter. För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs väl godkänt på minst två av momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen Interaktionsdesign : bortom människa-dator-interaktion

  Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk