Kursplan för Interaktionsdesign och UX

Interaction Design and UX

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS241
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F, Människa-datorinteraktion G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-05-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  30 hp informationssystem eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskaper och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom interaktionsdesign och användarupplevelser,
 • förklara viktiga principer och metoder för utformande och utvärdering av webbplatser och andra digitala tjänster och artefakter.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • implementera responsiva webbplatser med fokus på användbarhet och användarens upplevelse,
 • motivera val av designtekniker vid framtagande av webbplatser och andra digitala tjänster och artefakter,
 • skapa och använda prototyper för att demonstrera och utvärdera design av digitala tjänster och artefakter.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • analysera webbplatser, gränssnitt och digitala tjänster ur ett användarperspektiv,
 • reflektera kring sin egen designprocess.

Innehåll

Kursen ger studenterna en översikt över grundläggande begrepp och metoder som används inom interaktionsdesign och användarupplevelser med särskilt fokus på webbutveckling och webbdesign. Kursen utgår från en användarcentrerad syn där mänskliga behov, tankeprocesser och verkliga situationer ses som nödvändiga komponenter vid utvecklingen av digitala system och tjänster. Kursen ger studenterna kunskap och praktiskt erfarenhet av olika design-, utvecklings- och utvärderingsmetoder som kan vara relevanta vid utveckling av digitala system och tjänster. Studenterna kommer under kursen att designa och arbeta med prototyper för att testa, utvärdera och demonstrera olika lösningar på designproblem.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer samt seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sharp, Helen; Rogers, Yvonne; Preece, Jennifer Interaction design : beyond human-computer interaction

  Fifth edition.: Indianapolis, IN: Wiley, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Krug, Steve Don't make me think, revisited : a common sense approach to web usability

  [3. ed.]: [Berkeley, CA]: New Riders, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan