Kursplan för Rätt och socialt arbete

Law and Social Work

Kursplan

 • 28 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JS902
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-21
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Reviderad: 2013-12-05
 • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: vecka 01, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 21 november 2012 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 1 januari 2013. Reviderad den 5 december 2013, revideringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Allmänt
Kursen Rätt och socialt arbete (RoSA) är en obligatorisk kurs på grundläggande nivå som ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, enligt utbildningsplan fastställd den 23 januari 2008. Kursen omfattar 28 högskolepoäng vilket motsvarar 28 ECTS credits.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenterna ska förvärva de färdigheter och kunskaper avseende juridisk problemlösning och handläggning inom områden av relevans för socialt arbete, både beträffande materiell rätt, rättsteknik och muntlig och skriftlig framställning. Målet är vidare att studenterna ska ha förvärvat kunskap om grundläggande rättsstatliga principer, deras utformning och samspelet mellan olika regler som är relevanta för socialt arbete.

Efter kursen ska studenterna:

Generellt:

 • Ha förmåga att identifiera juridiska problem i en ostrukturerad och komplex kontext.
 • Kunna söka och finna relevant juridiskt källmaterial.
 • Ha kännedom om och kunna tillämpa juridiska metoder i socialt arbete.
 • Kunna presentera juridiska problem och juridiskt material samt argumentera för lösningar både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp.
 • Ha förmåga att ta ställning i juridiska frågor genom att väga argument mot varandra.
 • Kunna tillämpa lagar och regler som rör det sociala arbetets juridik.
 • Kunna uppmärksamma mänskliga rättigheter, skydd för svagare parter och rättsäkerhetsgarantier i tillämpningen av det sociala arbetets juridik.
 • Kunna reflektera kring det egna lärandet på ett sätt som gynnar studierna.
Specifikt:
 • Ha nödvändiga kunskaper om allmänna regler om ärendehandläggning, särskilt vid myndighetsutövning enligt förvaltningslagen, kommunallagen och de viktigare lagarna för socialtjänstens verksamhet. Ha kännedom om gränsen mellan statlig och kommunal kompetens.
 • Ha kännedom om förhållandet mellan socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och polis.
 • Ha god kännedom om reglerna om allmänna handlingars offentlighet samt sekretess och tystnadsplikt inom framför allt socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.
 • Ha god kännedom om familjerättsliga regler om föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge, god man, förvaltare och om barnkonventionens innehåll, betydelse och tillämpning i Sverige.
 • Ha god kännedom om det rättsliga regelverket för socialt arbete: socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om vård av missbrukare i vissa fall och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • Ha kännedom om olika påföljder vid brott och goda kunskaper om socialtjänstens medverkan när unga personer misstänks för brott.
 • Ha grundläggande kunskaper om socialförsäkringsrätt och hälso- och sjuk­vårds­lagstiftningen och förstå hur dessa regelkomplex interagerar med lagstiftningen på socialtjänstens område.
 • Kunna förstå och tolka lagar, rättsfall och andra juridiska texter med anknytning till det sociala arbetets juridik.
Betygskriterier
Godkända betyg är väl godkänd (VG) och godkänd (G). Icke godkänt betyg är underkänd (U).

För godkänt betyg (G) ska studenten kunna identifiera och analysera juridiska problem – redovisa, sammanfatta och reflektera – beträffande samtliga förväntade studieresultat.

För betyget väl godkänd (VG) ska studenten därutöver kunna utföra analysen av juridiska problem på ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt. För den som underkänts erbjuds möjlighet till omtentamen i enlighet med Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.

Innehåll

Kursen består av två delar: Del I – Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II – Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng. I kursen ingår därutöver att skriva en mindre uppsats, en s.k. promemoria (PM).

Under Del I ges dels den grundläggande konstitutionellrättsliga ramen för det sociala arbetets juridik, dels nödvändiga kunskaper i juridisk metod samt en introduktion till de olika regelverk som kommer att studeras närmare under Del II. I Del I ingår också en introduktion till att skriva PM.

Under Del II ges en fördjupning i de olika regelverk som är relevanta för socialt arbete. Exempelvis offentlighet och sekretess, familjerätt, hyreslagstiftning, ekonomisk utsatthet, socialrätt, lagstiftning om tvångsvård och unga lagöverträdare. Under Del II skrivs och slutredovisas också en PM.

Undervisning

Kursen har ett integrerat upplägg, det vill säga att ett så verklighetsnära angreppssätt som möjligt eftersträvas. Det innebär att flera rättsliga regelverk kan aktualiseras samtidigt. Det innebär också att kunskaperna om det sociala arbetets juridik fördjupas under kursens gång. Den närmare uppläggningen av kursen framgår av bifogad undervisningsplan.

Undervisningen bygger på den litteratur som anges i bifogad litteraturlista.

All undervisning, förutom föreläsningarna, är obligatorisk. Närvarokraven preciseras i undervisningsplanen.

Examination

I varje kursdel anordnas en skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska kursmoment fullgjorts, att betyget godkänt uppnåtts på delkursernas skriftliga tentamina samt att studenten skrivit en PM som examinerats med godkänt betyg.

Kursbetyg sätts på grundval av poäng givna på tentamina och PM. För närmare information om betygs- och poängfördelning se utbildningsplanen.

Disciplinära åtgärder vid fusk
Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en annan studieprestation ska bedömas.

Att använda otillåtna hjälpmedel i samband med tentamina - såsom kopior och samman­ställningar av annan litteratur än kurslitteraturen och sammanställningar av anteckningar från kurslitteraturen som inte är handskrivna - betraktas som fusk. Att använda källor utan tydliga källhänvisningar i PM betraktas också som fusk. För information om tillåtna hjälpmedel, se utbildningsplanen.

Misstänkt fusk medför anmälan till universitetets disciplinnämnd. Föreligger fusk kan disciplinnämnden besluta om varning eller avstängning från studier under viss tid, dock högst sex månader.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

Rätt och socialt arbete (RoSA) VT 2019

För ALL litteratur gäller att om NY upplaga ges ut före kursstart, så skall den nya upplagan användas.

 • Ekroth, Jesper; Fridström Montoya, Therése Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion

  1. uppl.: Malmö: Égalité, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jensen, Ulf; Rylander, Staffan; Lindblom, Per Henrik Att skriva juridik : regler och råd

  6 uppl.: Iustus, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fridström Montoya, Therése Juridik för socialt arbete

  3 uppl.: Malmö: Gleerups, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagbok

  aktuell utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Singer, Anna Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

  7 uppl.: Norstedts Juridik AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

  [Ny utg.]: Stockholm: Socialstyrelsen, 2016

  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zetterström, Stefan Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

  Tredje upplagan: Uppsala: Iustus förlag, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2015

  Fulltext

  Den finns på Socialstyrelsens hemsida och kan laddas ner gratis eller köpas via Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björkman, Ulla; Lundin, Olle Kommunen och lagen : en introduktion

  6 uppl.: Iustus, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Warnling Conradson, Wiweka En introduktion till förvaltningsrätten

  Tolfte reviderade upplagan: Stockholm: Norstedts Juridik, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Referenslitteratur- Socialstyrelsens handböcker

Övrig litteratur

Textkompendier med rättsfall m.m. sammanställda av institutionen

Versioner av litteraturlistan