Kursplan för Ekonomisk globalisering

Economic Globalisation

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU063
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2023-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva betydelsen av produktionssystemens globalisering och den internationella arbetsdelningen för länders och regioners ekonomiska utveckling;
 • analysera översiktligt  den ekonomiska globaliseringens konsekvenser för olika grupper i samhället och ur olika gruppers perspektiv;
 • analysera aktuella händelser inom den globala ekonomin och globala skeenden utifrån centrala geografiska begrepp;
 • självständigt skriva redovisningar och analyser.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om den ekonomiska utvecklingen i världen, dvs. integrationen av världsekonomin. Detta studeras dels som övergripande mönster och trender i tid och rum, och dels som processer där förutsättningar och konsekvenser varierar mellan länder i olika delar av världen. De transnationella företagens roll i världsekonomin, liksom betydelsen av globaliseringen av produktionssystemen för den internationella arbetsdelningen, ges stort utrymme i kursen. Genus- och etnicitetsaspekter på den globaliserande ekonomin studeras särskilt.

Undervisning

Nätbaserad utbildning.

Examination

Kursen examineras och rapporteras i form av delmoment. Varje delmoment examineras genom författande av en skriftlig inlämningsuppgift. Betyg på hel kurs baseras på en samlad bedömning av studentens prestation. Som sammanfattningsbetyg på hela kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga delmoment är godkända. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.