Kursplan för Stadsliv och hållbar utveckling

Urban Life and Sustainable Development

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU069
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2023-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för sambanden mellan stadens fysiska form och de ekonomiska och politiska processer som påverkar stadens utveckling;
 • identifiera och diskutera olika hållbarhetsutmaningar gällande stadens sociala liv, inklusive mobilitet, deltagande, trygghet och människors möjligheter att göra hållbara val i vardagen;
 • identifiera och diskutera länkar mellan social och ekologisk hållbarhet i staden;
 • redogöra översiktligt för samhällsplaneringens principer och verktyg;
 • självständigt skriva redovisningar och analyser.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om stadsutveckling och samhällsplanering, i ett svenskt perspektiv med internationella utblickar. Detta relateras till den hållbara utvecklingens tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk uthållighet. Särskilt fokus ligger på frågor om tillgänglighet, delaktighet och möjligheter för stadens invånare att göra hållbara val i sina vardagsmiljöer.

Undervisning

Nätbaserad utbildning.

Examination

Kursen examineras och rapporteras i form av delmoment. Varje delmoment examineras i form av en skriftlig inlämningsuppgift. Betyg på hel kurs baseras på en samlad bedömning av studentes prestation. Som sammanfattningsbetyg på hela kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga delmoment är godkända. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.