Kursplan för Samhällsplanering och miljörättvisa

Planning and Environmental Justice

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU091
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1F, Miljövetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp hållbar energiomställning, miljövetenskap, geografi, geovetenskap eller samhällsgeografi
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i kandidatprogrammet i miljövetenskap och kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för huvuddragen i den offentliga samhällsplaneringsprocessen i Sverige och internationellt
 • identifiera och beskriva grundläggande planeringsteorier och begrepp
 • identifiera och beskriva grundläggande teorier och begrepp inom miljörättvisa
 • argumentera för hur resurskonflikter aktualiserar frågor om rättvisa
 • analysera ett plandokument utifrån ett hållbarhets- och rättviseperspektiv
 • beskriva konflikter mellan olika planeringsintressen med hjälp av ett rättviseperspektiv
 • delta mutligt och skriftligt i en diskussion om avvägningen och samspelet mellan miljö- och samhällsintressen i planeringen
 • uppvisa färdighet i att arbeta tvärvetenskapligt inom området miljörättvisa och planering

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsplanering i ett svenskt och internationellt perspektiv. Samhällsplaneringens historiskt skiftande ideal och praktiska tillämpningar i städer och på landsbygden lyfts fram. Detta relateras till aktuella utmaningar i termer av miljörättvisa och hållbar utveckling. Särskilt fokus ligger på frågor om deltagande, erkännande och fördelning för att åstadkomma en rättvis och hållbar planering.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), inlämningsuppgifter och seminarier (3 hp), samt exkursioner och övningar (2hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Övrig litteratur i form av artiklar och planer (ca 300s)