Kursplan för Introduktion till samhällsplanering

Introduction to Urban and Regional Planning

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU094
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-05-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Översiktligt redogöra för samhällsplaneringens funktion, innehåll och betydelse i samhället.
 • Identifiera och beskriva centrala globaliseringsprocesser som påverkar samhällsplaneringen lokalt och internationellt.
 • Beskriva miljöfrågornas framväxt och inverkan på samhällsplaneringen.
 • Uppvisa grundläggande färdighet i att insamla, sammanställa och analysera akademisk litteratur och planmaterial.
 • Kommunicera insamlat material i tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om vad samhällsplanering är, och hur den fungerar i skiftande sammanhang. Globaliseringens och miljöfrågornas inverkan på samhällsplaneringen behandlas praktiskt utifrån aktuella och historiska exempel.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), inlämningsuppgifter (5 hp), seminarier och exkursioner (5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.