Kursplan för Landskap i förändring

The Changing Landscape

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU096
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-05-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Översiktligt redogöra för olika sätt att studera och analysera landskap och dess relation till samhällsplanering.
 • Identifiera och beskriva processer som påverkar landskapets och landsbygdens omvandling över tid och i olika delar av världen.
 • Beskriva aktuella samhällsutmaningar på landsbygden rörande naturresurser och miljö.
 • Uppvisa grundläggande färdighet i att insamla, sammanställa och analysera akademisk litteratur och planmaterial.
 • Kommunicera insamlat material i tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om landskapets förändring såväl i Sverige som internationellt. Landskapsstudier introduceras och diskuteras med förhållandena på landsbygden som utgångspunkt. Naturresursers användning och bevarande samt planeringens roll i sammanhanget uppmärksammas särskilt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), inlämningsuppgifter, seminarier och övningar (3,5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.