Kursplan för Nationalekonomi A: Grundläggande mikro- och makroteori

Economics A: Principles of Micro- and Macroeconomics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE470
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:
• ha kännedom om de fundamentala ekonomiska frågeställningarna
• kunna förklara huvuddragen i modell- och teoribildningen i nationalekonomi
• med hjälp av mikroteoretiska modeller verbalt och grafiskt kunna redogöra för hur en marknadsekonomi fungerar
• visa att en oreglerad marknadsekonomi kan leda till en ineffektiv resursanvändning samt kunna redogöra för hur ekonomisk politik kan påverka marknadsekonomin i önskvärd riktning
• känna till och förstå de grundläggande begreppen i makroteori och översiktligt förklara huvuddragen i ekonomisk politik
• kunna tillämpa grundläggande ekonomisk teori på aktuella ekonomiska frågor
• kunna i samverkan med andra studenter behandla en avgränsad ekonomisk frågeställning i en kortare uppsats, samt diskutera och försvara uppsatsen i ett seminarium

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av de grundläggande ekonomiska frågeställningarna. Hur hushållar vi med knappa resurser? Hur bestämmer samspelet mellan konsumenter och producenter pris, produktion och konsumtion på en marknad? Därefter analyseras prisbildningen i marknadsformerna monopol, monopolistisk konkurrens och oligopol. Samhällsekonomisk effektivitet definieras och olika hinder för effektivitet såsom miljöförstöring och bristande konkurrens granskas. Vidare diskuteras olika ekonomisk-politiska ingrepp i en marknadsekonomi.
Efter att ha diskuterat de enskilda marknaderna behandlar kursen ekonomin som en helhet, dvs. makroekonomi. Detta moment ägnas huvudsakligen till att introducera och definiera centrala makroekonomiska begrepp och samband såsom: nationalräkenskaperna, arbetslöshet och inflation, ekonomisk tillväxt, finansiella marknader samt köpkraftsparitet och växelkurser.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Betygsgraderna för kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Examinationen består av tre moment; en skriftlig tentamen om 10 högskolepoäng, seminarier om 3 högskolepoäng samt en Excelövning om 2 högskolepoäng. Betygsgraderna för tentamen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betygsgraderna för seminarier respektive Excelövningen är Godkänd och Underkänd.

Varje delmoment inrapporteras separat i UPPDOK. Ett sammanfattningsbetyg på hela kursen om 15 högskolepoäng ges när samtliga delmoment är avklarade. För betyget Godkänd krävs godkänt resultat på samtliga moment. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på tentamen och Godkänd på Excelövning och seminariedel.

Seminariedelen inleds med ett planeringsseminarium, där studenterna indelas i PM-grupper och tilldelas ett ämne. Uppsatserna behandlas sedan vid tre obligatoriska seminarier. Närvaro krävs vid de obligatoriska seminarierna. Skulle någon vara frånvarande från ett av dessa seminarier ges möjlighet att komplettera detta under en förutbestämd tid strax efter kursens slut. Frånvaro från mer än ett seminarium kan inte kompletteras utan i dessa fall får man återkomma en annan termin och göra om hela seminariedelen. Det går inte att ”spara” delaktiviteter på seminarier och alla icke-godkända seminarieaktiviteter kommer att inrapporteras till UPPDOK med betyget Underkänd på seminariedelen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

 • Taylor, Mark P.; Mankiw, N. Gregory Economics

  Fourth edition.: Andover: Cengage Learning, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar