Kursplan för Mikroekonomisk teori

Microeconomic Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE811
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B), utmärkt (A)
 • Inrättad: 2019-05-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha en god förståelse av den centrala teoribildningen inom mikroekonomi.

Innehåll

Denna kurs ger djupare insikter i de centrala grundstenarna inom mikroekonomisk teori, det vill säga konsumenternas efterfrågan, företagens utbud och allmän jämviktsanalys. Kursen använder matematiska härledningar och grafiska framställningar som analysverktyg. Kursen börjar med matematik för optimering, modeller för konsument- och företagsbeteende och hur individuella beslut påverkar marknaden. Modellen är avslutas med teorin om allmän konkurrensjämvikt. Kursen fokuserar på det teoretiska ramverket för mikroekonomisk analys, men kommer också ta upp ett antal tillämpningar för att illustrera användningen av detta ramverk.

Undervisning

Kursen består av en serie föreläsningar och problemlösningssessioner.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.