Kursplan för Makroekonomisk teori

Macroeconomic Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE814
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B), utmärkt (A)
 • Inrättad: 2019-05-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten på ett självständigt sätt utföra avancerade analyser av viktiga verkliga makroekonomiska frågor.

Innehåll

Kursen täcker fyra huvudområden: (i) ekonomisk tillväxt, (ii) finanspolitik, (iii) penningpolitik, (iv) den öppna ekonomin. Frågorna som behandlas inkluderar: Varför är vissa länder rikare än andra? Vilken roll har finans- och penningpolitiken och hur kan politik påverka de ekonomiska svängningarna? Hur påverkar handeln och de internationella finansmarknaderna makroekonomin och vilken roll har politik och valutakurser i den öppna ekonomin?

Undervisning

Kursen består av en serie föreläsningar.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.