Kursplan för Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

Perspectives and Models of Evaluation

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE174
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-04-22
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  För att bli antagen krävs att man är antagen till det beteendevetenskapliga programmet och genomgången B-nivå i Pedagogik, Psykologi eller Sociologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och ingår i Beteendevetenskapliga programmet.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp inom utvärderingsområdet
 • diskutera innebörden av utvärdering på olika nivåer som individ, program och samhälle
 • beskriva och diskutera framväxt och utveckling av utvärdering
 • beskriva olika utvärderingsansatser och värdera dessas tillämpbarhet i olika sammanhang
 • ange och diskutera olika problem inom utvärderingsområdet
 • utifrån ett givet fall föreslå och motivera en lämplig uppläggning av en utvärdering
 • kritiskt granska förslag till eller genomförd uppläggning av utvärderingar

Innehåll

 • Utvärderingsbegreppets utveckling
 • Utvecklingen av olika utvärderingsmodeller
 • Principer för och syften med olika utvärderingsmodeller
 • Problem inom utvärderingsområdet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Examination

Examinationen består av individuellt skriftligt prov, seminariediskussion av utvärderingslitteratur och utarbetande i grupp och diskussion av utvärderingsplan. Betygskriterier redovisas i separat dokument.

Övriga föreskrifter

Som tilläggsinformation rapporteras också betyg enligt den sjugradiga skalan A, B, C, D, E, Fx, F.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alkin, Marvin C. Evaluation roots : a wider perspective of theorists' views and influences

  2. ed.: Thousand Oaks: SAGE Publications, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Ove Utvärdering - mer än metod : tankar och synsätt i utvärderingsforskning : en översikt

  Stockholm: Svenska kommunförb., 1999

  Tillgänglig på internet.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindgren, Lena Nya utvärderingsmonstret : om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vedung, Evert; Dahlberg, Magnus Demokrati och brukarutvärdering

  2., [rev] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vedung, Evert Utvärdering i politik och förvaltning

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer enligt lärares anvisningar

Versioner av litteraturlistan