Kursplan för Psykologisk utredningsmetod

Psychological Perspectives on Assessment

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS171
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-04-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Behörig till kursen är de studenter som är antagna till Beteendevetenskapligt kandidatprogram och har avklarad B -nivå i Psykologi, Pedagogik eller Socialpsykologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för fördelar och nackdelar förknippade med användingen av psykologiska test vid utredning i arbetslivet

- redogöra för principerna bakom val av metoder vid utredning samt metodernas lämplighet och användbarhet i olika sammanhang

- beskriva skillnaden mellan test som mäter "maximal prestation" och sådana som mäter "typiskt utförande"

- genomföra utredningar under handledning

- självständigt använda ett urval av dessa metoder samt bedöma, tolka och dokumentera genomförande och resultat av utredningarna

- tillämpa presentationsteknik

- redogöra för betydelsen av att integrera frågor om kön, genus och etnicitet i utredningsarbete

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap och färdighet inom presentationsteknik, och grundläggande kunskap om tillämpningar inom utredningsarbete såsom psykologiska testmetoder. Vidare är syftet att ge en fördjupning om psykologisk utredningsmetod genom utvald, för arbetslivet relevant forskning, samt ge en teoretisk bas utifrån perspektivet kön, genus och etnicitiet.

Delkursen delas upp i tre moment:

1. Kön, Genus och Etnicitet (2,5 hp)

2. Presentationsteknik (2 hp)

3. Psykologiska testmetoder (5,5 hp).

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, seminarier/gruppövningar och handledning i samband med de tillämpade momenten.

Examination

Den teoretiska delen examineras med skriftlig tentamen och de tillämpade delarna examineras med redovisning och rapporter. Bedömning grundas även på studentens aktiva deltagande vid de obligatoriska momenten. Vid examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd för momenten Kön, Genus och Etnicitet samt Psykologiska testmetoder. Vid examinationen av momentet Presentationsteknik används endast godkänd och underkänd. För väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på både momentet Kön, Genus och Etnicitet, och Psykologiska testmetoder samt godkänd på Presentationsteknik.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten, schema eller kursplan. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Magnusson, E Genusforskning inom psykologin : bidrag till psykologisk teori och praktik.

  Stockholm: http://www.hsv.se, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Phillips, D. J. P Framgångsrik presentationsteknik

  Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorsén, H Människosyn och etik

  Stockholm: Remus,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, B.-M Genusforskning - Frågor, villkor och utmaningar : http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/vr_0123.pdf

  Stockholm: Rapport från Vetenskapsrådet, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mabon, Hunter; Lindström, Hans Arbetspsykologisk testning : om urvalsmetoder i arbetslivet

  3., rev. uppl.: Stockholm: Assesio, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Information

Relevanta delar av kurslitteraturen som använts i tidigare kurser kommer att aktualiseras. Artiklar, rapporter m.m. tillkommer enligt lärares anvisningar. Ett kurskompendium med föreläsnings- och seminarieunderlag avseende kön, genus och etnicitet samt presentationsteknik i form av artiklar, rapporter m.m. finns att köpa på expeditionen, ca 500 sidor.