Kursplan för Psykologi i ett livsloppsperspektiv

Psychology in a Lifespan Perspective

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS905
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 hp och fullgjord PPU. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva centrala utvecklingspsykologiska begrepp och teorier samt huvuddragen i biologisk, kognitiv, och socio-emotionell utveckling.
 • Beskriva typisk och atypisk utveckling samt skydds- och riskfaktorer.
 • Redogöra för huvudkriterierna för vissa diagnoser enligt systemet Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-V).
 • Redogöra för betydelsen av samspel mellan egenskaper hos individen och kontextuella faktorer i psykologisk utveckling.
 • På en grundläggande nivå jämföra och diskutera hur olika utvecklingspsykologiska teorier kan belysa typisk och atypisk utveckling samt vägleda preventivt arbete och interventioner. 

Innehåll

Undervisningen omfattar utvecklingspsykologi och innefattar såväl typisk som atypisk utveckling. Kursen ger vidare grundläggande kunskaper om huvudkriterier för vissa diagnoser enligt DSM-V, såsom ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning och depression. Tonvikt läggs vid samspelet mellan individ och dess kontext ifråga om sårbarhet och skyddande faktorer. Kursen framhåller ett multifaktoriellt synsätt som belyser hur psykologisk utveckling vanligen beror på ett komplext sampel mellan "arv och miljö" och påverkansfaktorer på olika nivåer, inklusive individens biologiskt baserade egenskaper (exv. temperament), de erfarenheter individen gör (inlärning), samt kontextuella faktorer (familjeförhållanden, ålder, kön, genus, kultur, och socio-ekonomisk status).

Kursen syftar till att belysa människans utveckling i ett livsloppsperspektiv; från barn till vuxenliv och åldrande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och arbete med fallbeskrivning.

Deltagande i gruppövningar, seminarier, och arbete med fall är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från seminarier kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Den studerande examineras såväl skriftligt som muntligt. Vid den skriftliga examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd. Vid muntlig examination används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Student som inte uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande tillfälle kursen ges och/eller av kursledaren förelagda ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

 • Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar Broberg, Anders; Almqvist, Kjerstin; Risholm Mothander, Pia; Tjus, Tomas

  2., rev. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vetenskapliga artiklar tillkommer.

  Institutionen för psykologi

  Se bibliotekets söktjänst