Kursplan för Sociologisk utvärderingsmetod

Sociological Evaluation Methods

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-06-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Antagen till Beteendevetenskapligt kandidatprogram med genomgången B-nivå i pedagogik, psykologi eller sociologi.

 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och ingår i Beteendevetenskapligt kandidat program 180 hp.

Mål

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper om aktuella inriktningar i utvärderingen av processer och insatser.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till sociologiskt relevant utvärderingsmetod såsom denna beskrivs i aktuella utvärderingsmodeller.
 • reflexivt förhålla sig till varje steg i en utvärderingsprocess med särskild hänsyn till resultatets reliabilitet, validitet och användbarhet.
 • reflexivt hantera förhållanden till olika intressenter i utvärderingsprocessen inklusive etiska ställningstaganden.
 • planera och genomföra en utvärdering, samt presentera den muntligt för avnämare.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Val av lämplig utvärderingsmetod bland kvantitativt orienterade metoder. Detta inkluderar presentation av olika praktiska modeller.
 • Aspekter förknippade med olika datainsamlings- och dataanalysmetoder.
 • Relationer till uppdragsgivare och deltagare i utvärdering, inklusive etiska ställningstaganden.
 • Presentation och analys av utvärderingar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och projektarbete. Närvaro vid seminarier är obligatorisk, övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschema. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom projektarbete samt aktivt deltagande i seminarier. De betygsgrader som används är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Projektarbeten som inkommer efter utsatt tid kan ej godkännas och studenten hänvisas till tillfället för omexamination. Eventuella rester som ges under kursens gång inlämnas i utsatt tid. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Örtengren, Kari Logical framework approach (LFA) : en sammanfattning av LFA-teorin

  Stockholm: Sida, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering Carlström, Inge; Carlström Hagman, Lena-Pia; Abrahamsson, Pernilla; Lundin, Chris

  5., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Kajsa; Widell, Lennart Effektutvärdering : att välja upplägg

  Stockholm: Ekonomistyrningsverket, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vedung, Evert Utvärdering i politik och förvaltning

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pallant, Julie SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using IBM SPSS

  6. ed.: Maidenhead: Open University Press, 2016

  Även upplaga 7 går bra

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur tillkommer i form av artiklar och bokkapitel.

Versioner av litteraturlistan