Kursplan för Sociala villkor och sociala problem I

Social Conditions and Social Problems I

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Student ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för sociologiska perspektiv och begrepp om förhållanden på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna redogöra för och reflektera över sociologiska frågeställningar utifrån det sociala arbetets praktikområden
 • kunna redogöra för samhällsvetenskapliga forskningsmetoder samt hur dessa metoder kan omsättas i det praktiska sociala arbetet
 • kunna visa förmåga att tolka och dra slutsatser om empiriska data utifrån sociologiska teorier
Färdighet och förmåga
 • kunna jämföra och kritiskt granska sociologiska perspektiv samt tillämpa dessa kunskaper för förståelse av förhållanden på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna kommunicera och diskutera dessa sociologiska kunskaper skriftligt och muntligt
 • kunna självständigt söka och granska sociologiska texter
 • kunna visa förmåga att förstå enklare kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera behovet av etiska överväganden i forskningsprocessen samt värdera forskarens roll i forskningsprocessen
 • kunna visa förmåga att skilja mellan analytiska och normativa utsagor om samhället

Innehåll

Kursen behandlar sociologiska perspektiv på det nutida samhällets strukturer, processer och problem. Speciellt fokus läggs på hur konsekvenserna av sociala förändringar skiljer sig efter klass, kön och etnisk tillhörighet på individ-, grupp- och samhällsnivå samt den betydelse förändringarna har för socialt arbete. Inom ramen för kursen studeras också grundläggande vetenskapsteoretiska ansatser, metoder och forskningsetiska aspekter. Kursen innehåller bland annat introduktion till sociologiska begrepp som kön, klass, ålder och etnicitet, teoretiska perspektiv på mikro-, meso- och makronivå samt sociala problem och avvikande beteende. Kursen introducerar även vetenskaplig metodik och etiska aspekter i forskning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar på seminarier samt individuell sals- och hemskrivning. Hemskrivning som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG (väl godkänd) om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar efter det att resultatet finns tillgängligt för studenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

 • Oskarson, Maria; Bengtsson, Mattias; Berglund, Tomas En fråga om klass : levnadsförhållanden, livsstil, politik

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Bergström, Sven Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik

  4. uppl., 4. tr.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune; Knutagård, Marcus

  3., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel tillkommer.

Versioner av litteraturlistan