Kursplan för Det sociala arbetets metoder

Methods in Social Work

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-12-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse:

 • kunna redogöra för och förklara betydelsen av evidensbaserat socialt arbete
 • kunna beskriva och redogöra för nivåer i förebyggande socialt arbete
 • identifiera, exemplifiera och redogöra för metoder i socialt arbete för stöd och förändring på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • redogöra för och förklara utredningsprocessen och dokumentationens roll i olika verksamheter för socialt arbete
 • redogöra för och problematisera multiprofessionell samverkan i socialt arbete
 • redogöra för, förklara och problematisera konsekvenserna av olika maktdimensioner i socialt arbete
 • redogöra för relationens och kommunikationens betydelse för respekt och värdighet i det sociala arbetets möten med människor
Färdighet och förmåga
 • att självständigt kunna planera och genomföra preventiva insatser i socialt arbete
 • att självständigt kunna planera och genomföra sociala utredningar och myndighetsutövning
 • att kunna tillämpa etikens och värdighetens grundbegrepp i socialt arbete
 • att kunna planera och tillämpa kunskaper om multiprofessionell samverkans teoretiska grund och former i socialt arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att kunna förstå och kritiskt reflektera över evidensbaserat socialt arbete, förebyggande arbete, sociala utredningar, myndighetsutövning och dokumentation
 • att kunna problematisera, diskutera och värdera etiska principer och professionellt förhållningssätt i det sociala arbetet med människor i olika livssituationer och utifrån mänskliga rättigheter

Innehåll

Kursen behandlar det sociala arbetets metoder. Fokus ligger på integration mellan teori och metod för socialt stöd och förändring på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen innebär en fördjupning samt tillämpning av teman som tidigare berörts i programmet, särskilt:

 • Evidensbaserat socialt arbete
 • Förebyggande socialt arbete
 • Multiprofessionell samverkan som metod i socialt arbete
 • Sociala utredningar och myndighetsutövning i socialt arbete
 • Professionellt bemötande och etik i socialt arbete
 • Dokumentation i socialt arbete

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, seminarier och/eller fördjupningsarbeten. Kursen betygssätts med något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

Senaste upplaga gäller.

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Katarina; Wirbing, Peter Riskbruk och missbruk : alkohol, läkemedel, narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri

  2., [utök.] utg.: Stockholm: Natur och Kultur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Näsman, Elisabet; Ponton von Gerber, Christina; Fernqvist, Stina Barnfattigdom : om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordenfelt, Lennart Värdighet i vården av äldre personer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan Etik i arbete med människor

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Payne, Malcolm Nilsson, Björn Modern teoribildning i socialt arbete

  3., svenska utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Från patient till person : om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd Andersson, Gunnel; Bülow, Per; Denhov, Anne; Topor, Alain

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cederborg, Ann-Christin Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

  1. [uppdaterade] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ponnert, Lina Utredningsarbete i den sociala barnavården

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Staaf, Annika; Corter, Lina Socialtjänstlagen 2019

  Helsingborg: Komlitt, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Oscarsson, Lars Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten : en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter

  Stockholm: SKL Kommentus, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel kan tillkomma.

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan