Kursplan för Forsknings- och utvärderingsmetod

Research Methods and Evaluation Methods

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC116
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F, Sociologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-12-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-12-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 105 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ämnen: Socialt arbete och Sociologi. Kursen kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Målet är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper och färdigheter i analys av empiriskt material som rör socialt arbete som fält, både för att öka förståelsen av detta samt att kunna utvärdera insatser som görs. Den studerande ska sedan tidigare känna till de grundläggande principerna för empiriskt vetenskapligt arbete för att i denna kurs utveckla förmågan att utföra tillämpad forskning, utrednings- och utvärderingsarbete, att beakta etiska aspekter i detta samt att kritiskt bedöma kvaliteten av vetenskapliga rapporter och utvärderingar av olika slag.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna identifiera och särskilja vetenskapliga metoder och utvärderingsmodeller inom huvudområdet socialt arbete
 • kunna exemplifiiera, sammanfatta och jämföra olika vetenskapliga metoder
Färdighet och förmåga
 • kunna visa färdigheter i att tillämpa kvalitativ dataanalys av empiriskt material
 • kunna visa färdigheter i att tillämpa kvantitativ dataanalys av empiriskt material samt förmåga till databashantering
 • kunna beskriva och reflektera över hur kvalitativ respektive kvantitativ metod kan användas i utvärdering
 • kunna beakta etiska aspekter i forskningsprocessen och kritiskt tolka egna och andras resultat från forsknings- och utvärderingsarbete
 • kunna planera forskningsprocessen och hantera förhållandet mellan problem, teori, forskningsobjekt och metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa medvetenhet om vetenskapsteoretiskt förhållningssätt, problematisera och reflektera kring vetenskapliga studier i socialt arbete
 • visa förmåga till kritisk reflektion av metoder och utvärderingar i socialt arbete

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga prov. Hemskrivning som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

 • Jergeby, Ulla Evidensbaserad praktik i socialt arbete

  Stockholm: Gothia, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Padgett, Deborah Qualitative methods in social work research

  2. ed.: Los Angeles, Calif.: Sage Publications, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blom, Björn; Nygren, Lennart; Morén, Stefan Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise Torhell, Sven-Erik Diskursanalys som teori och metod

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sohlberg, Peter; Sohlberg, Britt-Marie Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

  3., [kompletterade och utvidgade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  Tredje upplagan: 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utöver dessa böcker tillkommer ett antal aktuella forskningsartiklar och rapporter.

Versioner av litteraturlistan