Kursplan för Sociala villkor och sociala problem II

Social Conditions and Social Problems II

Kursplan

 • 13 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC118
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F, Socialt arbete G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2019
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för sociologiska perspektiv och teorier kring sociala problem och avvikelse samt inkludering-, och exkluderingsprocesser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna redogöra för intersektionella perspektiv på sociala problem om avvikelse
 • kunna redogöra för samt kritiskt granska vetenskapliga texter
 • kunna redogöra för och reflektera över sociologiska frågeställningar utifrån det sociala arbetets praktikområden
 • visa förmåga att tolka och dra slutsatser om empiriska data utifrån sociologiska teorier kopplat till socialt arbete
Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa sociologiska teorier på sociala problem och avvikelse i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna tillämpa begreppen inkludering, exkludering och avvikelse på sociala problem i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna jämföra och kritiskt granska sociologiska perspektiv samt tillämpa dessa kunskaper för förståelse av förhållanden på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna kommunicera och diskutera dessa sociologiska kunskaper skriftligt och muntligt
 • kunna visa förmåga att förstå och tillämpa enklare kvalitativa forskningsansatser
 • kunna självständigt söka och granska forsknings- och utredningsresultat samt annan forskningsinformation
 • kunna självständigt planera, genomföra och redovisa enklare undersökningar i socialt arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera behovet av etiska överväganden i forskningsprocessen samt värdera forskarens roll i forskningsprocessen
 • kritiskt reflektera över samhällsvetenskapliga teorier för att identifiera och förstå mönster i mångfald och ojämlikhet
 • reflektera över hur sociala kategoriseringar som genus, klass, ålder och etnicitet påverkar det sociala arbetets problemformuleringar
 • kritiskt reflektera kring forskning om sociala problem och avvikelse samt inkludering-, och exkluderingsprocesser

Innehåll

Kursen behandlar sociologiska perspektiv på det nutida samhällets strukturer, processer och problem. Speciellt fokus läggs på avvikelse samt  inkludering-, och exkluderingsprocesser på individ-, grupp- och samhällsnivå och deras betydelse för socialt arbete. Inom ramen för kursen studeras vetenskapsteoretiska ansatser, kvalitativa forskningsmetoder och forskningsetiska aspekter som lägger grund till uppsatsarbete.

Kursen innehåller:

 • inkludering- och exkluderingsprocesser
 • avvikande beteende
 • kön, klass, ålder och etnicitet
 • vetenskaplig metodik och forskningsetiska aspekter

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt prov, redovisningar på seminarier samt genomförandet av B-uppsats som skrivs i grupp. Kompletteringar av B-uppsats kan förekomma men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar efter det att resultatet finns tillgängligt för studenten. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetes samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  2. uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune; Knutagård, Marcus

  3., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Petersson, Frida; Davidsson, Tobias Social exkludering : perspektiv, process, problemkonstruktion

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Darvishpour, Mehrdad; Westin, Charles Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige

  2., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer artiklar samt en vald doktorsavhandling i socialt arbete

Rekommenderad litteratur