Kursplan för Personlig och professionell utveckling (termin 2)

Personal and Professional Development (Second Semester)

 • 2 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-02-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-04-21
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursen är ett processinriktat moment med fokus på färdighetsträning för det sociala arbetets praktik. Det övergripande målet är att studenten ska utveckla sin förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt; utveckla sin förmåga att arbeta i grupp; att genomgå en process mot ökad självkännedom och empatisk förmåga; samt att visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap och förståelse för betydelsen av professionellt förhållningssätt i utövandet av socialt arbete
 • Visa kunskap och förståelse för maktrelationer och handlingsutrymme i utövandet av socialt arbete
Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att muntligt presentera och kritiskt reflektera över etiska och juridiska aspekter av socialt arbete
 • Visa förmåga att aktivt delta i grupp och bidra till gruppens gemensamma arbete
 • Visa förmåga att inom given tidsram genomföra, sammanställa och skriftligt presentera en kritisk analys av den egna kunskaps- och professionella utvecklingen i relation till teori i socialt arbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa självkännedom och empatisk förmåga genom muntlig och skriftlig reflektion
 • Visa förmåga att reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens.

Innehåll

Kursen innehåller en fältstudie av verksamhet inom praktiskt socialt arbete, där arbetet görs i mindre grupper. Den innehåller också dramapedagogiska workshops med fokus på etiska aspekter och dilemman samt värderingsövningar. Studenten för loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Undervisning sker i mindre grupper av studenter i olika gruppkonstellationer. Dels genomförs ett självständigt arbete/fältstudie i grupp, vilket redovisas vid seminarium i halvklass. Dels genomförs dramapedagogiska workshops i mindre grupper. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig analys och kritisk reflektion över studentens personliga och professionella utveckling som ska relateras till teori i socialt arbete, samt genom deltagande i obligatoriskt grupparbete, seminarier och workshops. Betyg sätts i enlighet med skalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). Skriftlig komplettering av frånvaro från obligatoriska moment kan endast ske för en begränsad del av momenten. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.