Kursplan för Tillämpad statistik A5

Applied Statistics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST064
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-09-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  15 hp statistik

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

* ha kunskaper om några av de vanligaste statistiska metoderna för beskrivning och analys av data

* ha förmåga att med omdöme välja lämpligt angreppssätt för en statistisk analys av data

* kunna självständigt tillämpa ett antal vanligt förekommande statistiska analysmetoder

* kunna använda programspråket R för att självständigt läsa in, organisera och bearbeta data

* kunna använda programspråket R för att tillämpa ett antal vanliga statistiska analysmetoder

* kunna använda R för frekvent förekommande typer av datavisualisering och presentation av data

* ha insikter om behovet av korrekt utförda metoder för insamling av data såväl vid planerade experiment som vid stickprovsundersökningar

* kunna kritiskt granska undersökningsrapporter baserade på statistiska data

* ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Deskriptiva samband. Prediktionsmodeller. Kausala samband. Utvärdering av statistiska metoder. Urvalsmetoder. Enkätundersökningar och konstruktion av frågeformulär. Introduktion till variansanalys och randomiserade experiment. Linjära regressionsmodeller med en eller flera förklarande variabler. Variansanalys. Logistiska regressionsmodeller med en eller flera förklarande variabler. Tidsserieanalys och prognosmetodik. Datahantering. Datavisualisering. Programmering i programspråket R.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar samt seminarie- och datorövningar i mindre grupper.

Examination

Examinationen sker genom ett skriftligt prov i slutet av kursen samt genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter och datorövningar.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas som fristående kurs eller som programkurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Dahmström, Karin Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Triola, Mario F. Selected chapters from Elementary statistics

  Harlow: Pearson Education Limited, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk