Kursplan för Multivariat analys

Multivariate Analysis

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST071
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-09-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Statistik A, 30 hp, och minst 15 hp från Statistik B, 30 hp

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

* ha fått grundläggande kunskaper om den statistiska teori som ligger till grund för multivariata statistiska metoder

* känna till och kunna tillämpa allmänna principer för inferens med multivariata metoder

* kunna bedöma om förutsättningarna för multivariat statistisk analys är uppfyllda

* kunna tolka resultat från en multivariat analys

* ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda multivariata statistiska analyser

* ha grundläggande kunskaper gällande att genomföra multivariat analys med hjälp av statistisk programvara

Innehåll

Kursen behandlar olika multivariata metoder, exempelvis faktoranalys och klusteranalys, och vilka frågeställningar som kan besvaras med de metoderna. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, datorövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen, dels genom redovisning skriftligt och muntligt av en eller flera obligatoriska inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

An introduction to applied multivariate analysis with R. Springer Science & Business Media.