Kursplan för Sannolikhetslära

Probability Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST080
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått utbildningen skall

* känna till och kunna använda sannolikhetsteoretiska begrepp och symboler som ofta används i statistik

* kunna de matematiska grunderna för de sannolikhetsmodeller som ligger till grund för statistisk inferens

* ha grundliga kunskaper om univariata och multivariata sannolikhetsfördelningar

* ha kunskaper om moment och momentgenererande funktioner

* ha kunskaper om olika konvergensbegrepp

Innehåll

Den axiomatiska grunden för sannolikhetslära. Kombinatorik. Multivariata slumpvariabler. Betingade sannolikhetsfördelningar. Moment och momentgenererande funktioner. Order statistics. Den multivariata normalfördelningen. Olika konvergensbegrepp. Centrala gränsvärdessatser.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och genom skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.