Kursplan för Ekonometri

Econometrics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST092
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-05-31
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-09-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Minst 15 hp från Statistik A, 30 hp

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

* ha fördjupade kunskaper inom statistisk teori och metodik, särskilt med anknytning till ofta förekommande problemställningar inom ekonomiska och samhällsvetenskapliga tillämpningar

* kunna estimera ekonomiska och andra modeller i samhällsvetenskaperna för tvärsnittsdata och tidsseriedata

* kunna tolka resultaten av en genomförd modellanpassning

* vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen

* ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Allmänt om ekonometriska modeller och deras tillämpning inom ekonomisk planeringsverksamhet. Linjära regressionsmodeller med en eller flera förklarande variabler. Icke-linjära modeller. Estimation och inferensaspekter. Gauss-Markovs sats. Konsekvenser av och åtgärder vid olika avvikelser från de klassiska förutsättningarna: heteroskedasticitet och autokorrelation. Multikollinearitet. Mätfel. Estimation med instrumentalvariabler. Dummy-variabler som förklarande/beroende variabler. Modeller med en dikotom variabel som beroende variabel: LPM- och Logit-modellen. Simultana ekvationsmodeller: simultanitetsbias, identifikation, indirekt och tvåstegs minsta kvadrat metod.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och räkneövningar

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter, så kallade laborationer. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Asteriou, Dimitrios; Hall, S. G. Applied econometrics

  3rd Edition: London: Palgrave Macmillan, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk