Kursplan för Statistik för samhällsplanerare

Statistics in Planning

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST099
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-04-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-03-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

* ha kunskaper om grundläggande begrepp och synsätt i statistiken

* besitta grundläggande teoretiska kunskaper i sannolikhetslära och inferens som ligger till grund för de metoder som tillämpas inom statistiken

* äga förmåga att tillämpa några statistiska metoder för insamling, bearbetning och analys av kvantitativa och kvalitativa data, särskilt sådana med anknytning till samhällsplanerarens verksamhetsfält

* kunna kritiskt granska undersökningsrapporter och slutsatser baserade på statistiska data

* skriftligt och muntligt kunna redovisa resultat av genomförda statistiska undersökningar

* kunna använda något standardprogram för datorbearbetning av statistiska data.

Innehåll

Grafiska deskriptiva metoder och numeriska deskriptiva mått. Datainsamling och urvalsmetoder. Elementär sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar. Samplingsfördelningar. Introduktion till estimation. Introduktion till parametrisk och icke-parametrisk hypotesprövning. Analys av samband mellan variabler. Tidsserier. Demografi.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, lektioner och datorövningar.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter, så kallade laborationer.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Övriga föreskrifter

Kursen är en obligatorisk programkurs inom samhällsplanerarprogrammet. Kursen kan inte ingå i en examen där kursen, A4, Grundläggande statistik eller A8, Statistik för ekonomer ingår.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.