Kursplan för Strukturella ekvationsmodeller

Structural Equation Models

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST114
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-02-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

- ha en grundläggande teoretisk och praktisk förståelse för strukturella ekvationsmodeller (SEM)

- kunna tillämpa SEM på verkliga problem

- ha förmåga att presentera resultaten.

- kunna estimera strukturekvationsmodeller med maximum likelihood och least squares samt kunna utvärdera resultaten.

Innehåll

Kursen behandlar logiken och den statistiska teorin för SEM. Betoningen ligger på det praktiska användandet av modeller och metoder som ett forskningshjälpmedel inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Kursen omfattar moderna statistiska aspekter på regressionsanalys, utforskande och konfirmativ faktoranalys, och allmänna strukturekvationer med och utan latenta variabler för enstaka urval och för urval av flera grupper.

Kursen behandlar estimationsmetoder för strukturekvationsmodeller baserade på olika typer av data: normalfördelade, icke-normalfördelade, och ordinala. Dessa metoder inkluderar även robusta metoder.

Undervisning

Föreläsningar och datorövningar.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt presentation av vetenskapliga artiklar.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.