Kursplan för Masteruppsats i statistik

Master's Thesis in Statistics

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST116
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-06-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-09-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  52,5 hp statistik på avancerad nivå

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått utbildningen skall kunna:

* formulera ett statistiskt problem

* självständigt fördjupa sig inom ett statistiskt problemområde

* i skriftlig form redogöra för problemformulering, metod och resultat

* presentera, aktivt försvara samt diskutera sitt eget examensarbete

* muntligt och skriftligt granska vetenskapliga arbeten

Innehåll

Examensarbetet sker i flera steg enligt ett fastställt schema. Studenterna skriver sina uppsatser individuellt. I det självständiga arbetet skall deltagarna hitta, avgränsa och undersöka ett eller flera statistiska problem. Detta innebär problematisering, diskussioner om metod- och modellval, eventuell datainsamling, muntlig och skriftlig presentation.

Progressionen i examensarbetet presenteras av studenterna vid ett flertal obligatoriska seminarier. Vid dessa tillfällen behandlas även litteratursökning och plagiatdiskussion. Kursen avslutas med ett seminarium med presentation och opposition av examensarbeten.

Obligatoriskt deltagande i Statistiska institutionens ordinarie seminarieverksamhet (onsdags-seminarier).

Mer detaljerad information ges i aktuellt schema.

Undervisning

Undervisning ges i form av obligatoriska seminarier samt individuell handledning. Handledning ges under den tid kursen pågår.

Examination

Examensarbetet betygssätts i sin helhet av examinator i samråd med handledare. Examensarbetet bedöms utifrån i hur hög grad kursmålen uppnås.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.