Kursplan för Analys av kategoridata

Categorical Data Analysis

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST121
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-03-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp statistik.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått utbildningen skall:

 • vara väl förtrogen med mjukvara för analys av kategoridata
 • kunna använda metoder för att analysera olika typer av tvåvägstabeller
 • kunna bemästra teori och tillämpning av logistisk regression för analys av modeller för diskreta responsvariabler
 • kunna bemästra teori och tillämpning av den loglinjära modellen för analys av flerdimensionella korstabeller
 • kunna genomföra analys och tolkning av loglinjära modeller med hjälp av betingat oberoende grafer och multigrafer.

Innehåll

 • Tvåvägstabeller, teori, sampling och inferens
 • Logistisk regression, teori och tillämpningar
 • Loglinjära modeller, teori och tillämpningar
 • Konstruktion, användning och tolkning av betingat oberoende grafer
 • Konstruktion, användning och tolkning av multigrafer

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, datorövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom skriftlig och/eller muntlig redovisning av inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i Statistik.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.