Kursplan för Avancerad ekonometri

Advanced Econometrics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST123
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått utbildningen skall:

vara väl förtrogen med mjukvara för analys av ekonometriska modeller samt ekonomiska data,

ha fördjupade kunskaper inom statistisk teori och metodik, särskilt med anknytning till ekonomiska tillämpningar,

kunna estimera och tolka ekonometriska modeller.

Innehåll

Regressionsanalys, estimation och inferens, egenskaper

Förutsättningar för estimation, konsekvenser och detektion

Asymptotik för estimatorer, test

Resampling

Multivariat regression

Instrumentvariabler

Beroende binära variabler

GMM

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, datorövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom skriftlig och/eller muntlig redovisning av inlämningsuppgifter.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i statistik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.