Kursplan för Multivariat statistisk teori och metodik

Multivariate Statistical Analysis

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST125
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-03-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap. 7,5hp linjär algebra.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

- känna till och kunna använda multivariata statistiska metoder

- kunna den bakomliggande teorin för multivariata statistiska metoder

Innehåll

Multivariat data; grundläggande mått och statistikor

Inferens för ett och två medelvärden; profilanalys; multipla jämförelser

Multivariata generaliserade linjära modeller: MANOVA och multivariat regressionsanalys

Principalkomponentanalys

Kanonisk korrelationsanalys

Diskriminantanalys

Undervisning

Undervisning kan ges i form av föreläsningar, räkneövningar och datorövningar.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom redovisning skriftligt och muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i statistik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Johnson, Richard Arnold; Wichern, Dean W. Applied multivariate statistical analysis

  6. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk