Kursplan för Statistisk inferens och maskininlärning

Statistical Inference and Machine Learning

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST126
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-03-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Statistik A, 30 hp, och minst 15 hp från Statistik B, 30 hp

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

 • ha fått fördjupad kunskap om den teori som ligger till grund för statistisk inferens
 • ha fått fördjupad kunskap om den teori som ligger till grund för maskininlärning
 • kunna tillämpa de metoder som tas upp i kursen
 • kunna förklara styrkor och svagheter hos olika metoder och välja lämpliga metoder för olika problem
 • kunna använda statistisk programvara för att analysera data
 • ha förmåga att i skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Metoder inom statistisk inferens och maskininlärning behandlas, exempelvis asymptotiska metoder, simulering, bootstrap, bayesianska metoder, icke-parametriska metoder, val och utvärdering av modeller, regulariseringsmetoder, icke-linjär regression och klassificering.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom redovisning skriftligt och muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.