Kursplan för Introduktion till R

Introduction to R

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST127
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-12-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-02-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  180 hp.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

Mål

En student som gått kursen skall

* ha fått grundläggande kunskaper om programspråket R

* kunna läsa in, bearbeta och beskriva data i R

* vara förtrogen med visualisering av data med hjälp av R

* självständigt kunna implementerna enkla algoritmer och simuleringar i R

* kunna skriva och tolka enklare programkod

* ha en förståelse för typer av problem som dataanalys och datorer är lämpade för att lösa

Innehåll

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande datahantering i R, såsom import av data, datatvätt och hanterande av data i vektorer, matriser och "data frames". Kursen behandlar även deskription, tabeller och visualisering av data. Kursen introducerar grundläggande programmering med funktioner, vektorisering, loopar, kontrollstrukturer (såsom if-satser, while- och for-loopar) och Monte Carlo-simuleringar.

Undervisning

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, datorövningar och seminarier.

Examination

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen, dels genom redovisning skriftligt och muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.