Kursplan för Maskininlärning

Machine Learning

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST129
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp statistik", alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap. 7,5 hp programmering i R, Python eller Julia.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått utbildningen skall:

 • vara väl förtrogen med ett stort antal maskininlärningsmodeller
 • kunna använda metoder för att utvärdera och förbättra prediktiva modeller
 • kunna beskriva och diskutera etiska aspekter på big data och black box-modeller
 • kunna hantera stora data
 • kunna träna och använda maskininlärningsmodeller i programspråket R
 • kunna träna och använda neurala nätverk med Keras/Tensorflow

Innehåll

Regulariserad regression, närmsta-grannar-metoder, beslutsträd, ensemblemodeller, bagging, out-of-sample-utvärdering, hantering av stora datamängder, etiska frågor kring big data och

prediktiva modeller, metoder för genomskinlig maskininlärning, samt neurala nätverk: arkitekturer, gradient descent, generativa modeller, regularisering och adversarial examples.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, datorövningar och/eller seminarier.

Examination

Examinationen sker genom redovisning skriftligt och/eller muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i Statistik.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.