Kursplan för Anatomi

Anatomy

 • 8 högskolepoäng
 • Kurskod: 3AN300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1N, Medicinsk vetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-04
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • förstå och tillämpa grundläggande anatomisk terminologi för plan, lägen, riktningar och rörelser 
 • ange namn för kroppens organ och deras strukturer med latinsk anatomisk terminologi samt kunna redogöra för anatomisk byggnad och läge för kroppens organ och organsystem
 • redogöra för rörelselärans grunder samt allmänna och specifika egenskaper hos skelett, leder och muskler

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • tolka anatomiska bilder i olika plan och utifrån dem beskriva människokroppens uppbyggnad.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • resonera kring etiska frågeställningar i samband med helkropps- och organdonation.

Innehåll

Kursen omfattar allmän anatomi, anatomisk terminologi, medicinskt latin, allmän och specifik osteologi och rörelselära, cirkulation-, respiration-, digestion-och urogenitalsystemets anatomi, endokrina organs och hudens anatomi samt en introduktion till nervsystemets anatomi.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kurserna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektioner, grupparbeten och seminarier.

Andra undervisningsformer än de specificerade kan komma att användas på kursen.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment, godkänd delexamination i topografisk anatomi samt godkänt tentamensprov. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt.

Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.