Kursplan för Nuklidproduktion och radiokemi

Nuclide Production and Radiochemistry

Kursplan

 • 9 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR402
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-22
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Olle Nilsson
 • Reviderad: 2021-02-18
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Kursen tillämpar kunskaper från kursen strålskydd och medicinska effekter, 6 hp och förbereder för fortsatta studier inom programmet.

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

 • förklara väsentliga begreppet kärnfysik, inklusive grundläggande begrepp i kärnkonstruktion, kärnreaktioner och tvärsnitt
 • beskriva principerna för reaktor- och acceleratorproduktion av radionuklider
 • beskriva de fysikaliska, kemiska och tekniska aspekterna av radionuklidproduktion
 • presentera de viktigaste radionukliderna som används i medicinskt och prekliniskt arbete och visa förståelse om historia och framtidsutsikter
 • beskriva separation av radionuklider jonbyte, flytande extraktion, termodiffusion och andra relevanta separationsmetoder
 • beräkna utbyte och specifik radioaktivitet
 • utvärdera och beskriva olika märkningsmetoder och påverkan av märkningsmetoder på ämnens biologiska funktion
 • planera och utföra märkning av makromolekyler och kvalitetskontroll av biologisk funktion, sammanfatta och kritiskt analysera resultaten
 • genomföra ett litteraturprojekt om märkningskemi och presentera och diskutera resultaten.

Dessutom ska studenten efter genomgången kurs ha fått förståelse för hur man planerar, bedriver och utvärderar vetenskapliga undersökningar, hur etisk lagstiftning tillämpas och hur forskning och vetenskapliga resultat kommuniceras till samhället.

Innehåll

 • Karakterisering av radionuklider för medicinsk användning, deras användning ur ett historiskt perspektiv och en utblick mot framtiden
 • En kort introduktion i kärnfysik inklusive modeller av atomkärnan, kärnreaktioner och tvärsnittskonceptet
 • Reaktor- och acceleratorproduktion av radionuklider. Fysikaliska, kemiska och tekniska aspekter av radionuklidproduktion
 • Radionuklidseparation genom jonbyte, flytande extraktion, termodiffusion etc.
 • Beräkningar av yields och specifik radioaktivitet
 • Märkningsmetoder; historik och framtida perspektiv
 • Allmän översikt över utvecklingen av radiomärkta läkemedel
 • Radionuklider för prekliniska tillämpningar
 • Metoder för syntes av radioaktiva läkemedel med låg molekylvikt
 • Direkt och indirekt märkning av makromolekyler
 • Märkningsmetoders verkan på ämnens biologiska funktion
 • Kvalitetskontroll och biologisk och medicinsk utvärdering efter radiomärkning

Under en serie föreläsningar, som ges gemensamt för de medicinska masterprogrammen, kommer du också att få inblick i ett antal allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier

Examination

Skriftlig tentamen på slutet av kursen. För godkänd kurs krävs även godkända seminarier och laborationer. Betygsskala underkänd och godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Vallabhajosula, Shankar. Molecular Imaging [Elektronisk resurs] : Radiopharmaceuticals for PET and SPECT

  Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium E-böcker tillgängliga via UU (open access) Vetenskapliga artiklar