Kursplan för Nukliddiagnostik och nuklidterapi

Nuclide Diagnostics and Therapy

Kursplan

 • 12 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR405
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-22
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Olle Nilsson
 • Reviderad: 2018-04-12
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp, Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp och Detektorteknik och dosimetri, 12 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • beskriva och förklara principerna för radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik och imaging i experimentell forskning och vid klinisk utvärdering av sjukdomar
 • förstå och förklara den kunskap som erhålls från radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik och imaging
 • analysera och tolka resultat från radionuklidbaserade undersökningar
 • redogöra för hur man designar radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik och imaging som stöd för kirurgi
 • beskriva och förklara principerna för radionuklidbaserad terapi av tumörer
 • förstå hur stråldoser beräknas vid radionuklidbaserad terapi av tumörer.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna uppvisa förståelse för vad arbete enligt ett vetenskapligt förhållningssätt innebär, hur vetenskapliga undersökningar utvärderas, hur etiska överväganden appliceras på forskning samt hur vetenskaplig information kommuniceras.

Innehåll

 • Analys av farmakokinetik och biodistribution av substanser
 • Molekylär imaging inom fysiologi, farmakologi och onkologi
 • Kardiologi (perfusion, viabilitet, funktion)
 • Neurologi och radionuklidmärkta tracers för neurofarmakologi
 • Radionuklidbaserad diagnostik och imaging som stöd vid behandling av patienter
 • Radionuklidmärkta substanser och utveckling av nya läkemedel
 • Utvecklingstrender inom diagnostik och imaging
 • Radioaktiva nuklider inom diagnostik och terapi
 • Tumörtyper som är lämpade för radionuklidterapi
 • Målsökningsprinciper: tumörtargets och målsökande substanser
 • Farmakokinetik och cellulär processing av målsökande substanser
 • Radionuklidterapi på kliniken: nuvarande metoder och nya koncept

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Samtliga moment i samband med seminarier, laborationer och projektarbete

Examination

Skriftlig tentamen, seminarier (muntlig och skriftlig redovisning), laboration (muntlig och skriftlig redovisning) och projektarbete (muntlig och skriftlig redovisning). För godkänd kurs krävs godkänd examination, godkända seminarieuppgifter, godkänd laboration och projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

E-böcker tillgängliga via UU (open access) Vetenskapliga artiklar

Versioner av litteraturlistan