Kursplan för Examensarbete

Project Work

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR408
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-10-28
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-12-19
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Godkänd på samtliga föregående kurser inom masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Projektarbetet använder kunskaper från alla tidigare kurser inom programmet. Det övergripande målet med projektarbetet är att delta i och ge värdefulla bidrag till det medicinska nuklidtekniska arbetet. Projektarbetet kan vara prekliniskt eller kliniskt och ha inriktning mot fysik, kemi eller biologi. Projektarbetet kan antingen vara en förlängning av det kortare projektarbetet (15 hp) som genomfördes i slutet av det första studieåret, eller det kan vara ett nytt tillvägagångssätt. Tanken med detta omfattande projektarbete är att, i bästa fall, tjäna som en start för en professionell karriär inom studentens intresseområde. Projektarbetet är planlagt under 20 veckor och ska ge studenten en chans att prova forskningsfältet och även bevisa sina färdigheter. Kursadministrationen hjälper till att hitta en relevant plats för projektarbetet. Förhoppningsvis leder projektarbetet till goda möjligheter till anställning inom fältet eller möjlighet till doktorandstudier.

Efter godkänt projektarbete förväntas studenten kunna

 • utföra detaljerad planering av radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik/imaging eller terapi, både för experimentella och kliniska ändamål, inom eller i närheten av det område, som behandlades i projektarbetet.
 • analysera och i detalj tolka resultat från radionuklidbaserade undersökningar, inom eller i närheten av det område, som behandlades i projektarbetet.
 • designa radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik och imaging som stöd för kirurgi, immun- eller genterapi med djup och detaljerad inblick, om projektarbetet behandlar detta ämne.
 • designa radionuklidbaserad terapi av tumörer med djup förståelse, med beaktande av både dosimetri och biologiska effekter, om projektarbetet behandlar detta ämne
 • genomföra de praktiska moment av ett radionuklidbaserat experiment inom ramen för något forskningsprogram. Experimenten kan ha fysikaliskt, kemiskt, biologiskt, prekliniskt eller kliniskt innehåll.
 • förstå och kunna förklara, både i allmänna och specialiserade termer, resultaten och betydelsen av de resultat som erhållits i projektet.
 • få kunskap inom det område som möjliggör fortsättning för relevanta doktorandstudier.

Innehåll

Handledaren och bihandledaren ger introduktion till projektarbetet. Introduktion vid institutionen: rutiner och information om pågående utvecklingsarbete och forskning. Skrivning av en rapport och presentation vid ett seminarium.

Undervisning

Handledaren och bihandledaren ger den nödvändiga undervisningen.

Examination

Godkänd skriftlig rapport. Godkänd muntlig presentation av projektarbetet vid ett seminarium. Betygsskala underkänd och godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Relevanta vetenskapliga artiklar