Kursplan för Molekylärbiologi med läkemedelsinriktning

Molecular Biology with Focus on Drug Therapy

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FB214
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2020-03-31
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Inom receptarieprogrammet gäller att tidigare kurser inom programmet ska ha genomgåtts.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Ersätter tidigare kurs 3FM005 inom receptarieprogrammet fr.o.m. vårterminen 2014. Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 3FM005 då ett visst överlapp finns mellan kurserna.

Ersätter och motsvarar kurs 3FB013 fr.o.m. höstterminen 2017.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för eukaryota genoms uppbyggnad, geners struktur samt principer för hur genetisk information nedärvs hos eukaryota organismer
 • redogöra för förändringsprocesser i genomet via mutationer och rekombination, samt hur skador i DNA repareras
 • beskriva mekanismerna för hur den genetiska informationen uttrycks till protein, med särskild hänsyn till förhållanden hos människa
 • ange de huvudsakliga skillnaderna mellan prokaryot och eukaryot genexpression
 • beskriva grundläggande principer för cellsignalering och reglering av genexpression i eukaryota celler
 • redogöra för vanliga molekylärbiologiska metoder samt hur de kan utnyttjas i samband med forskning och tillverkning av läkemedel
 • förklara hur grundläggande kunskap om genreglering och genexpression kan utnyttjas i samband med utveckling och användning av läkemedel
 • utnyttja grundläggande molekylärbiologiska kunskaper för att identifiera orsaker till genetiska sjukdomar
 • beskriva grundläggande koncept och användningsområden för bioinformatik

Innehåll

Genom, genstruktur och genexpression
Mekanismer för eukaryot replikation, transkription och translation under normala förhållanden, viktiga skillnader mellan prokaryot och eukaryot genexpression.

Förändringsprocesser i genomet
Mutationer, reparation av DNA-skador, rekombination och dess betydelse för överföring av arvsmassa till nya generationer.

Molekylärbiologisk metodologi
Metodik av betydelse för molekylärbiologisk forskningsverksamhet och läkemedelsutveckling.

Genreglering och cellsignalering
Principer för olika typer av cellsignalering, genreglering via nukleära receptorer. Betydelsen av kunskaper om dessa processer i samband med läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning.

Genetiska sjukdomar
Molekylärbiologisk bakgrund till genetiska sjukdomar, genterapi.

Molekylärbiologins roll i läkemedels utveckling och användning
Experimentell styrning av genexpression i samband med tillverkning av proteinläkemedel. Genetisk polymorfism och betydelse av interindividuell genetisk variation i samband med läkemedels utveckling och användning.

Bioinformatik
Grundläggande bioinformatiska begrepp, grundläggande koncept vid informationshantering av sekvenser och kemiska strukturer. Översikt över användning av bioinformatiska metoder i forskning och utveckling av läkemedel.

Undervisning

Undervisning meddelas i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.
Obligatoriska moment: laborationer och presentationsövning.

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt prov (provkod), godkänt resultat på obligatoriska moment (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För studenter inom receptarieprogrammet som inte nått godkänt resultat i tidigare kurs Genteknik och molekylärbiologi 3FM005, gäller att registrering på denna kurs 3FB013, endast beviljas i mån av plats och som urval tillämpas antal högskolepoäng (hp) på termin 1-2 inom programmet. Ansökan om registrering ska göras senast 2 veckor innan kursstart hos kursgivaren.

Övriga föreskrifter

Receptarieprogrammet FRE1Y avvecklas successivt från och med hösten 2020. Kursen Molekylärbiologi med läkemedelsinriktning (3FF214) ges för sista gången hösten 2020. Omexaminationer kommer att erbjudas minst en gång per termin under minst fyra terminer efter att kursen har getts för sista gången.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.