Kursplan för Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik

Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FB225
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2020-06-11
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: För studenter inom:
  - Apotekarprogrammet: minst 150 hp inklusive godkända kurser i farmakokinetik 7,5 hp, farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla kurser på termin 1-7
  - Receptarieprogrammet: minst 120 hp inklusive godkända kurser i farmakokinetik 7,5 hp, farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5
  - Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: minst 120 hp inom programmet, inklusive kurser motsvarande Farmakokinetik 7,5 hp och Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp
  - Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling: antagen och följt tidigare kurser inom programmet
  - Masterprogrammet i läkemedelsmodellering: antagen och följt tidigare kurser inom programmet
  - För studerande på fristående kurs: 150 hp inklusive kunskaper motsvarande 60 hp inom ämnena farmaci, farmaceutisk vetenskap eller farmaceutisk biovetenskap, inklusive Farmakokinetik 7,5 hp, och dels har kunskaper motsvarande Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FB053 eller 3FB625, Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, fortsättningskurs C.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
* analysera farmakokinetisk (PK) och farmakodynamisk (PD) information i klinisk läkemedelsutveckling.
* bidra vid planering, design och analys av kliniska studier, ur ett PK och PD perspektiv.
* beskriva och tolka olika typer av variabler och parametrar som används för att mäta och modellera läkemedelseffekter.
* förklara för PD-modeller som beskriver sjukdomsförlopp med och utan samtidig läkemedelsbehandling.
* använda för PD-modeller som beskriver sambandet mellan läkemedelsexponering och effekt.
* redogöra för vad en klinisk prövningssimulering är, samt vilken information som krävs för att genomföra en sådan simulering.
* illustrera hur modeller kan bidra till justering av läkemedelsdosering på individnivå.
* muntligen presentera och diskutera resultat, på god engelska, och ge konstruktiv feedback till övriga deltagare
* sammanfatta vetenskapliga artiklar och ett genomfört moment skriftligen, på god engelska, i ett format liknande en vetenskaplig rapport eller publikation

Innehåll

Kursen belyser hur PK och PD information kan användas i klinisk läkemedelsutveckling med fokus på studier relaterade till PK och/eller PD. Kursen omfattar presentationsteknik, simulering av kliniska studier och presentation , modeller för samband mellan läkemedelsexponering och effekt, modeller för sjukdomsförlopp, PK och PD aspekter på studiedesign samt klinisk prövningssimulering.

Undervisning

Kursen förutsätter heltidsstudier. Huvuddelen av arbetet sker i grupp (2-8 studenter per grupp, beroende på workshop och studentantal).
Undervisningen består av föreläsningar, workshops och demonstrationer/övningar av mjukvaror. Varje workshop är en större uppgift som rapporteras gemensamt i grupp eller redovisas skriftligen individuellt.

Obligatoriska moment:
Vissa på förhand angivna föreläsningar, samt aktivt deltagande i workshops.

Examination


Under kursens gång genomförs fortlöpande examinationer. Kursen är indelad i fem delar som examineras med muntliga presentationer (3 st á 1.0 hp och 1 st á 2.5 hp) och en skriftlig rapport (1 st á 2.0 hp). Möjlighet till att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
Omprov anordnas vid behov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Uppkopierat material som delas ut i samband med mjukvarudemonstrationer och föreläsningar. Som kurslitteratur rekommenderas (dock frivilligt) Rowland M and Tozer TN, Clinical pharmacokinetics - Concepts and applications, Media, PA, Lea and Febiger