Kursplan för Statistik och prediktion inom läkemedelsområdet

Statistics and Prediction in the Pharmaceutical Sciences

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FB607
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-12-14
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2020-10-20
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert, 
  Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, 
  Farmaceutisk cellbiologi, 
  Modulen "Säkerhet och dokumentation" från Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för läkemedelskemi

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande statistiska termer och begrepp
 • använda grafisk presentation med läges-, spridnings-, och osäkerhetsmått
 • beskriva och tillämpa olika typer av sannolikhetsfördelningar
 • redogöra för olika typer av studiedesign för både interventionsstudier och observationsstudier samt utföra parametriska och icke-parametriska tester med observationer från dessa studier
 • redogöra för typ I-fel, typ II-fel samt teststyrka
 • redogöra för hur studiedesign kan påverka utfallet av en studie
 • utföra modellanpassning (både linjär och icke-linjär) på givna data och värdera resultaten
 • utföra och värdera modellprediktioner av olika studiedesigner och experimentella data
 • redovisa resultat från projektarbete såväl skriftligt som muntligt på god svenska.

Innehåll

Kursen ska ge kunskap och färdigheter i statistik med fokus på olika statistiska metoder/modeller som är vanligt förekommande inom läkemedelsområdet. Detta inkluderar sannolikhetsfördelningar (variabilitetsbegrepp, normal-, t-, binomial- samt "chi-squared"-fördelningar), studiedesign (bland annat, skillnaden mellan interventionsstudier och observationsstudier, stickprovsberäkning, teststyrka, typ I-fel och typ II-fel), konfidensintervall, parametriska och icke-parametriska tester för parallella grupper och parvisa observationer, variansanalys, regression (linjär regression samt icke-linjär regression) och prediktion från regressionsmodeller. Kursen är tillämpad med exempel inom regression/prediktion från institutionerna för farmaci, farmaceutisk biovetenskap samt läkemedelskemi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, workshops och projektarbete. Beroende på projekt, kan projektarbete ske gruppvis och/eller individuellt, men skriftlig redovisning av projektarbete skall ske individuellt.
Obligatoriska moment: muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (provkod), godkänt resultat på muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (provkoder). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FC010, Matematik och statistik för läkemedelsområdet, på grund av överlapp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.