Kursplan för Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik

Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FB625
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaci A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-29
 • Inrättad av: Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Reviderad: 2019-04-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 35, 2019
 • Behörighet: För studenter inom:
  - Apotekarprogrammet: minst 150 hp inklusive godkända kurser i farmakokinetik 7,5 hp, farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla kurser på termin 1-7
  - Receptarieprogrammet: minst 120 hp  inklusive godkända kurser i farmakokinetik 7,5 hp, farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5
  - Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: minst 120 hp inom programmet, inklusive kurser motsvarande Farmakokinetik 7,5 hp och Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp
  - Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling: antagen till programmet samt godkänd grundkurs i farmakokinetik
  - Masterprogrammet i Läkemedelsmodellering: antagen och följt tidigare kurser inom programmet
  - För studerande på fristående kurs: 150 hp inklusive kunskaper motsvarande 60 hp inom ämnena farmaci eller farmaceutisk biovetenskap, inklusive Farmakokinetik 7,5 hp, och dels har kunskaper motsvarande Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FB053 Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, fortsättningskurs C.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
* tillämpa farmakokinetisk (PK) och farmakodynamisk (PD) information i klinisk läkemedelsutveckling.
* bidra vid planering, design och analys av kliniska studier, ur ett PK och PD perspektiv.
* beskriva olika typer av variabler som används för att mäta och modellera läkemedelseffekter.
* redogöra för PD-modeller som beskriver sjukdomsförlopp med och utan samtidig läkemedelsbehandling.
* redogöra för PD-modeller som beskriver sambandet mellan läkemedelsexponering och effekt.
* redogöra för vad en klinisk prövningssimulering är, samt vilken information som krävs för att genomföra en sådan simulering.

I denna kurs får studenten särskilt träna att
* ge muntliga presentationer på engelska.
* ge konstruktiv skriftlig feedback på övriga deltagares muntliga presentationer.
* analysera PK och PD data, såväl explorativ analys som matematiskt baserad analys.
* simulera farmakokinetiska och/eller farmakodynamiska data.
* argumentera, diskutera och fatta beslut.
* skriftligen redovisa ett genomfört moment i ett format liknande en vetenskaplig publikation.

Innehåll

Kursen belyser hur PK och PD information kan användas i klinisk läkemedelsutveckling med fokus på studier relaterade till PK och/eller PD. Kursen omfattar presentationsteknik, mjukvaror för dataanalys, simulering av kliniska studier och presentation (t.ex. Excel, Trial Simulator och Power Point), modeller för samband mellan läkemedelsexponering och effekt, modeller för sjukdomsförlopp, PK och PD aspekter på studiedesign samt klinisk prövningssimulering.

Undervisning

Kursen förutsätter heltidsstudier. Huvuddelen av arbetet sker i grupp (upp till 5 studenter per grupp).
Undervisningen består av föreläsningar, workshops och demonstrationer/övningar av mjukvaror. Varje workshop är en större uppgift som rapporteras gemensamt i grupp eller redovisas skriftligen individuellt.

Obligatoriska moment:
vissa på förhand angivna föreläsningar, samt aktivt deltagande i workshops.

Examination

Under kursens gång genomförs fortlöpande examinationer som består av en muntlig och/eller skriftlig presentation.
För godkänd kurs krävs, förutom godkända examinationer i varje del (provkod), närvaro vid obligatoriska moment (provkod). Möjlighet till att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
Omprov anordnas vid behov.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.